Ondersteuning gezocht – Vrijwilligers met hart voor de wijk

Beste wijkbewoner, ouder van kind op het Kindcentrum Westwijzer of betrokkene,

Geïnteresseerd in de wijkvereniging en welke taken voor jou leuk, leerzaam of gewoon gezellig kunnen zijn en waarmee je de activiteiten goed kunt ondersteunen?

Ken of ben je een goed bestuurslid of een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de wijkactiviteiten voor jong en ouder?

Wijkvereniging Wijchen West zet zich al ruim 43 jaar in voor het welzijn van de bewoners van Wijchen-West. In juni 2024 kan alweer het 9-ste lustrum worden gevierd; een groot feest voor alle (oud-)wijkbewoners… mits er voldoende vrijwilligers zijn die zich willen inzetten voor het voortbestaan van alle activiteiten van de wijkvereniging.

Elk jaar worden traditionele én nieuwe activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld de seizoensopening, CheckPoints, Wii Bowlen, PubQuiz, kinderdisco’s of bingo’s, filmmiddagen, carnaval, griezelavond, bier- en wijnproeverijen, visdag, winterse schaatsbaan. Maar ook Paaseieren zoeken, knutselmiddagen, vossenjacht, boekbesprekingen, origami. En in de tijden van corona de online bingo’s of straatkrijtwedstrijd.

Er zijn bijeenkomsten in de vergaderruimte en aula, en iedereen kan sporten in de grote gymzaal; zie http://www.wijchenwest.nl/wp/activiteiten.

Er zijn nieuwbouwplannen voor de gehele multifunctionele accommodatie, waaronder de bar en aula, met meer licht en gezelligheid.

Er is een leefbaarheidscommissie met aandacht voor een veilige leefomgeving, waaronder speelvelden en –toestellen, verkeersveiligheid, onderhoud. De LBG is het formele contact vanuit de wijk Wijchen-West met de gemeente Wijchen.

Allemaal inzet door vrijwilligers met hart voor de wijk. Wijkbewoners die zich betrokken voelen bij hun leefomgeving.

De huidige bestuurs- en commissieleden vragen jou om ondersteuning. Ken of ben je iemand voor bestuur, commissie of specifieke activiteiten? Spreek ons even aan of e-mail (zie http://www.wijchenwest.nl/wp/contactpersonen).

Een verdere omschrijving voor bijvoorbeeld taken voor het dagelijks bestuur staan hieronder in de links. Je kunt natuurlijk eerst rustig als algemeen bestuurslid instromen of helpen bij het organiseren of uitvoeren van activiteiten.

Functie omschrijving Voorzitter
Functie omschrijving Secretaris
Functie omschrijving Penningmeester

Volg de wijkvereniging op internet www.wijchenwest.nl. Voor de laatste nieuwtjes kunt u de wijkvereniging ook volgen op Facebook.

 

 

 

Tussen Kasteel en Wijchens Meer (2)

Het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer is vastgesteld. Er komt geen bebouwing aan de meer-oever.

Dat kwam per post van de gemeente Wijchen. Het besluit is ondersteund door het document “Beantwoording zienswijzen in het kader van het ontwerp bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”, behorende bij raadsbesluit 30066, op 29 oktober 2019.

Op iBabs Online staat agendapunt 7 Vaststelling Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer, beslisnota (30066) met de amendementen en motie.


Eet een pannenkoek voor de voedselbank!


Op 29 november is het Sint Pannekoek, een traditie in het leven geroepen door striptekenaar Jan Kruis. Bij Sint Pannekoek draait het om een goed doel, elkaar ontmoeten en samenzijn.
Daarom willen een aantal wijkverenigingen en dorpshuizen u uitnodigen om dit samen te vieren.
In ruil voor een houdbaar levensmiddel voor de voedselbank bakken wij voor u pannenkoeken.
Neem dus uw buren, vrienden, kinderen en familie mee, dan maken we er samen een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek van!

Jan Kruis

Aanmelden hoeft niet, dus op 29 november kunt u bij Wijkvereniging Wijchen-West binnenlopen en aanschuiven. U bent welkom tussen 16 en 18 uur.

De voedselbank is blij met:
Rijst, droge pasta, koffie, thee, aardappelpuree (pak), blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, houdbaar broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag, stroop, pasta), bakolie/olijfolie, vruchtensap in pak.

Benieuwd naar de achtergrond van Sint Pannekoek? Kijk dan eens op www.sintpannekoek.nl

Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Bebouwing langs de meeroever?

Wijchen-West is een mooie goed onderhouden groene wijk, met veel (oude) bomen en struiken. Daardoor ook veel bijzondere dieren, zoals de grote bonte specht, de koekoek en de ransuil. Soms zorgt het jaarlijkse groenonderhoud ervoor dat bomen gekapt (moeten) worden. In een enkel geval komt er nieuwe aanplant, in andere gevallen wordt met nieuwe aanplant gewacht totdat een gehele serie bomen is gekapt. De groenbeheerder van de Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer is goed bereikbaar voor vragen en verbeteringen.

Geregeld lopen we een gezond ‘Rondje Meer’ of zelfs twee of drie Meertjes en genieten van de rust, het waterleven en het unieke stukje historisch natuur met bijzondere fauna. Aan de rand van dat tweede Meertje ter hoogte van de kerk zijn er bestemmingsplan ontwikkelingen die voor iedereen van belang zijn: “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”. Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gaat over de inrichting van het gebied tussen twee parels van Wijchen: Het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer. Hiervoor is een Globaal Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer opgesteld, dat tot 13 juni ter inzage ligt. In dit bestemmingsplan staan kaders die bepalen wat wel en niet mag in het projectgebied. Betrokkenen kunnen tot 13 juni een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over de kaders waarbinnen een ontwikkelaar het plan moet passen en hoe zij deze gebiedsontwikkeling gaan realiseren.

1 – https://www.ruimtelijkeplannen.nl – identificatie NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01

Terug naar ons Wijchens, Wijchensche of Wijchense Meer, de Meer of de watervoerende restgeul van het tot ver in de middeleeuwen bevaarbare Wijchens Maasje. Het landschap ten noorden van het Wijchens Meer is ontstaan in het Weichselien (116.000 tot 10.500 jaar geleden), toen door activiteiten van Maas en Rijn een terrasniveau is gevormd, waarop grote rivierduincomplexen zijn afgezet. In de daaropvolgende Holocene periode zijn door de Maas ten zuiden van deze rivierduinencomplexen diverse meandergordels gevormd, waaronder de meandergordel van het Wijchens Meer zo’n 4800 jaar geleden. Omdat meandergordels vooral in de prehistorie zeer geschikte bewoningslocaties waren lopen we op archeologisch waardevolle gronden!

In het globale bestemmingsplan staat “De noordelijke oever van het Wijchens meer biedt kansen voor de ontwikkeling van deze horeca- en recreatiefuncties”. Ten aanzien van de invulling van een recreatiefunctie aan de oever van het Wijchens Meer is op de verbeelding binnen de bestemming ‘Gemengd – Uit te werken’ een zone aangeduid met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – recreatieve ontwikkelingszone’. Voor de ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – recreatieve onwikkelingszone’ geldt dat bebouwing in maximaal één bouwlaag is toegestaan, gemeten vanaf de hartlijn van de Meerdreef (peil) met max. 500 m2 bebouwde oppervlakte voor max. 3 gebouwen, in onderlinge afstand van minimaal 100 m.

Het Globaal Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer geeft daarmee aan de ontwikkelaar de mogelijkheid direct aan de oever te gaan bouwen, onder andere ter plaatse van de beverburcht in de meeroever ter hoogte van de begraafplaats.

Rob Janssen heeft hiervoor samen met Anita Derks en Ruud Simons voor de Blauwe Hof en met Annemiek Leclercq voor de Aalsburg bij verschillende inwoners een zienswijze ter ondertekening voorgelegd. Deze zienswijze geeft aan dat de gestelde kaders te ruim zijn en dat bebouwing aan de oevers van het Wijchens Meer voorkomen moet worden.

De zienswijze kan je hier downloaden.

Tot 13 juni kan je deze zienswijze indienen bij de gemeenteraad, of volledig ingevuld in de brievenbus van Ruud Simons, Blauwe Hof 7006 of scannen en mailen naar lbg(at)wijchenwest.nl.

Op woensdagmiddag 12 juni om 15.30 uur zal Wethouder Geert Gerrits samen met Marc Janssen, Yvette Sieuwerts en Sarah Wouters aanwezig zijn in het plantsoen met het vredesmonument op de oever van het Wijchens meer om de getekende zienswijzen in ontvangst te nemen.

Meer informatie over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer kan je vinden op https://www.wijchen.nl/in-wijchen/tussen-kasteel-en-wijchens-meer_43082

Het bestemmingsplan kan je digitaal inzien op: http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/wijchen/RO-online/2008/NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01/t_NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01.html

Historische vondsten zijn onder meer beschreven in: http://www.mergorinmosam.nl/verslagen/MiM-Rapport-Wijchen-98-08-20.pdf

Kubb-toernooi

Op zaterdag 28 september organiseert Wijkvereniging Wijchen-West voor de eerste keer een Kubb-toernooi voor jong en oud in het kader van Nationale Burendag.

Kubb is een buitenspel voor twee teams (van 2 tot 6 personen) met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het woord “Kubb” betekent “houten blok” in het Gotlands dialect van het Zweeds. Kubb kan kort worden omschreven als een combinatie van bowling, petanque en schaken.

Wijkvereniging Wijchen-West is op zoek naar teams die hieraan mee willen doen: gezinnen, buren, vriendengroepen, leden van een (sport)vereniging, collega’s, leraren, schoolkinderen, etc.
Vanaf 2 personen kun je je als team al inschrijven (kinderen, volwassenen en ouderen, iedereen kan meedoen).

Zin gekregen om mee te doen?
Stel dan een team samen (minimaal 2 en maximaal 6 personen) en meld je aan bij activiteiten@wijchenwest.nl. Dit kan t/m 20 september.
Na inschrijving ontvangen aangemelde teams een mail met overige informatie omtrent het Kubb-toernooi.

 

 

Omgekeerd inzamelen – Waar blijven de restafvalcontainers?

Spannende tijden! Afgelopen maanden hebben alle bewoners in Wijchen-West al een extra container met blauwe deksel aan huis gekregen. Dit is voor alle papier die maandelijks wordt opgehaald. Natuurlijk mag je nog steeds het oud papier met dozen aan de straat zetten, maar het scheelt de vrijwilligers al een hoop spierwerk wanneer dit vanuit de container komt.

Omgekeerd inzamelen noemt de gemeente Wijchen de stappen die hierna worden gezet. Wij(chenaren) kunnen straks alleen herbruikbare stoffen aan de straat zetten. We hebben hiervoor drie containers: één voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons), één voor gft (groente-, fruit- en tuinafval) en één voor oud papier en karton. Restafval moeten we dan in een vuilniszak zelf naar een ondergrondse container in de wijk brengen waarvoor we per storting moeten betalen.

Het schijnt dat we dan nog beter afval gaan scheiden.

Vier ondergrondse restafvalcontainers worden in Wijchen-West geplaatst.

De gemeente Wijchen heeft een concept plaatsingsplan waar we op kunnen reageren. De ondergrondse containers kunnen niet op elke locatie worden geplaatst. Daarom zijn er verschillende plaatsingscriteria vastgesteld.  De belangrijkste staan hier genoemd:

De locaties moeten:

 • veilig zijn om afval weg te brengen (verkeerssituatie)
 • Dar moet de containers veilig kunnen legen
 • bereikbaar zijn voor minder valide mensen
 • bereikbaar zijn voor de voertuigen van Dar om te kunnen legen
 • onder de grond vrij zijn van kabels en leidingen
 • boven de grond vrij zijn van obstakels (bomen,  balkons e.d) zodat de container gehesen kan worden door het voertuig

De locaties liggen bij voorkeur:

 • op centrale plekken, zoals bijvoorbeeld  in de buurt van supermarkten aan ontsluitingswegen van kernen en wijken

Waar zou u ze plaatsen?

Er zijn al vele berichten over de (on)zin van voorscheiding en nascheiding en Wijchense gemeenteraad heeft voor deze manier in Wijchen gekozen.

Vanuit de leefbaarheid hebben we de gemeente ook gevraagd naar de uitwerking. Daarop kregen we dit antwoord: “Inderdaad er verschijnen regelmatig kritische berichten over omgekeerd inzamelen alsook over plastic. In de raad zijn deze geluiden ook aan de orde geweest bijv. door diverse insprekers en ook bij de tafelgesprekken. Toch heeft de raad in overgrote meerderheid besloten tot invoering. Wij verwachten minder rondzwervend plastic. Veel zakken worden nu nl. door dieren kapot gevreten. Plastic dat uit de bak valt moet de inzamelaar opruimen. Zakken zijn inderdaad makkelijker in te zamelen dan containers, aan de andere kant heb je met zakken meer last van nare geuren. Het lokatieplan voor de ondergrondse containers betreft ca. 90 bakken. In Druten en Beuningen zamelt men ook al zo in. Daar blijkt bijzettingen of illegale dump nauwelijks een probleem te zijn. Maar dat neemt niet weg dat wij zeker in de aanvang daar veel aandacht aan zullen besteden bijv. met de inzet van afvalcoaches die bij de bakken staan om mensen te adviseren alsook een flexibel inzamelplan. Waarmee we snel in kunnen spelen op situaties met bijzettingen.

Wilt u weten waar de containers worden geplaatst? Volg de wijkvereniging op twitter @wijchenwest of Facebook. De gemeente kondigt de locaties aan. We zullen de afvalcoaches met open armen ontvangen.

Uw eventuele opmerkingen willen we graag inventariseren. U kunt een mail sturen naar LBG @wijchenwest.nl. In november zal een informatie avond worden gepland door de gemeente.

Nieuwe subsidieregeling voor leefbaarheidsinitiatieven in Gelderland

Deze nieuwe regeling opent op 1 oktober. Er is tot 31 december dit jaar € 300.000 beschikbaar.

Per leefbaarheidsinitiatief kan minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 subsidie aangevraagd worden. Per project wordt een eigen bijdrage van ten minste 25% gevraagd. Belangrijk is dat uw investering nodig is voor de uitvoering van activiteiten. De activiteit moet centraal staan. Er is achteraf geen verantwoording nodig, enkel het delen van de resultaten op een speciale website. Nieuw aan deze regeling is dat natuurlijke personen van initiatiefgroepen zonder rechtspersoonlijkheid (dus een organisatie zonder stichtings- of verenigingsvorm) ook subsidie kunnen aanvragen. De initiatiefgroep moet wel uit ten minste vijf natuurlijke personen bestaan.

Er geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Meer lezen? Zie het ‘Uitvoeringsplan leefbaarheid 2016 -2017’ van de Provincie Gelderland

Gedragscode – Verklaring Omtrent Gedrag

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2015 is besloten om voor alle bestuurs- en commissieleden die met minderjarigen in aanraking komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit betekent dat de wijkvereniging voor bestuursleden, barbeheerder of -vrijwilligers (die tijdens kinderactiviteiten EHBO uitvoeren) en ieder commissielid van de filmcommissie en activiteitencommissie een VOG wordt aangevraagd en onderstaande gedragscode moet ondertekenen.

Verklaring-Omtrent-Gedrag

De wijkvereniging heeft hiervoor een gedragscode (vrijwillige) medewerkers opgesteld. “Gedragscode – Verklaring Omtrent Gedrag” verder lezen

Algemene ledenvergadering Wijchen-West

Woensdag 25 november 2015 is voor alle leden van de wijkvereniging Wijchen-West de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Inlopen vanaf 20:00 uur. Opening van de vergadering om 20:30 uur.

De leden van het bestuur worden voor de tijdsduur van drie jaar gekozen. Herverkiezing van een aftredend bestuurslid is mogelijk. Dit jaar wordt gezocht naar algemene bestuursleden en een voorzitter in het bestuur.

(Aftreed)schema komende jaren:

 • Ralf Hanekamp: penningmeester, 2e termijn 10/11, 11/12, 12/13,  13/14, ad interim voorzitter 13/14, 14/15, tevens voorzitter beheerscommissie MFA Wijchen-West
 • Sjoerd van Casteren: voorzitter, 1e termijn 14/15, 15/16, 16/17
 • Lars Borsting: secretaris, 1e termijn 15/16, 16/17, 17/18, link naar filmcommissie
 • Vacature: algemeen lid, link naar leefbaarheidscommissie
 • Vacature: algemeen lid, link naar activiteitencommissie
 • Debbie van den Hoogen: algemeen lid, link naar redactie Westwijzer, 1e termijn 10/11, 11/12, 12/13, 2e termijn 13/14, 14/15, 15/16

Huishoudelijke regels:

 • Leden kunnen de algemene ledenvergadering bijwonen en daarin stem uitbrengen. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit met verstrekking van alle door de algemene ledenvergadering gewenste inlichtingen en legt, onder verantwoording van de nodige bescheiden rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 • De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de begroting van inkomsten en uitgaven vast.
 • De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks op voorstel van het bestuur de te betalen contributie.

Agenda voor de ALV op 25 november 2015 om 20:30 uur in het Wijkgebouw Wijchen-West.

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 2014
 3. Jaarverslag 2014 – 2015
 4. Financieel jaarverslag 2014 – 2015
 5. Begroting 2015 – 2016
 6. Kascontrole 2014 – 2015 (verslag)
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2015 – 2016
 8. Aan-/Aftreden bestuursleden
 9. Mededelingen
  • Activiteiten afgelopen seizoen
  • Plaatsing zonnepanelen door gezamenlijke investering wijkvereniging en wijkbewoners
  • Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag voor bestuursleden, commissieleden en barbeheerder
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Aan alle aanwezige leden wordt na afloop een gratis drankje aangeboden door onze wijkbeheerder Jo Stoots. Op de tap staat Warsteiner en Bockbier.

Windmolenpark bij knooppunt Bankhoef?

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Windenergie Wijchen de concept randvoorwaarden ontwikkeld om uiteindelijk mogelijke locaties te onderzoeken. Of knooppunt Bankhoef een geschikte locatie is zal later in het proces duidelijk worden.

Tijdens twee interactieve informatieavonden heeft de werkgroep het proces en de concept randvoorwaarden gepresenteerd. Naast uitleg over het proces waren afstand tot woonkernen, geluid, slagschaduw en veiligheid belangrijke zaken. Maar ook over participatie en compensatie van direct betrokkene. Bewoners hebben tijdens de informatieavond diverse vragen gesteld en/of opmerkingen geplaatst. Meer informatie over de concept randvoorwaarden vindt u op de website van gemeente Wijchen.

De werkgroep Windenergie Wijchen vraagt om uw reactie. Laat ons weten wat u ervan vindt! Stuur voor 21 februari 2015 uw reactie naar windenergie@wijchenwest.nl

De werkgroep neemt de feedback mee om de randvoorwaarden definitief te maken.

Aan de hand van de definitieve randvoorwaarden kan pas gekeken worden welke gebieden in Wijchen verder onderzocht worden op geschiktheid voor windenergie. Met behulp van 3D modellen worden de mogelijke locaties in beeld gebracht. Samen met een aantal bewoners worden in ontwerpateliers modellen ontwikkeld.

De werkgroep wil voor de zomer 2015 een advies uitbrengen aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing over wel of geen windmolenpark in Wijchen en de mogelijke locatie(s).

kaart_wijchen

Windmolenpark in Wijchen West

De gemeente Wijchen heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zo is in het coalitieakkoord opgenomen om als Wijchen in 2040 energieneutraal te zijn. Op dit moment is windenergie de meest voor de hand liggende vorm van duurzame energie, vanuit bijvoorbeeld het perspectief van kosten/baten bezien, om flinke stappen te zetten. Maar waar komen deze windmolens, zo hoog als de Euromast in Rotterdam?

Bij de realisatie van windparken is het van groot belang omwonenden te betrekken bij het proces, hen tijdig te informeren en in gesprek te blijven. Deze elementen zijn essentieel omdat windparken een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving van de mensen. Belangrijk vinden we ook dat er een goede verdeling van lusten en lasten komt en dat onze inwoners zo min mogelijk overlast ondervinden van de te realiseren windturbines.

In het project Windenergie Wijchen hebben we een traject opgezet waarin de gemeente samen met een vertegenwoordiging van de inwoners (leefbaarheidsgroepen) en de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden Windturbines (NLVOW) wil zoeken naar mogelijke locatie(s) voor windenergie. In de leefbaarheidsgroep Wijchen West hebben Bart Kuiper en Dave van Hemert plaatsgenomen. Voor Wijchen-West zijn zij te benaderen via windenergie@wijchenwest.nl.

In de werkgroep zoeken we samen naar mogelijke locatie(s) voor windenergie. Voordat we daarmee beginnen, stellen we eerst de randvoorwaarden vast waaraan mogelijke plekken voor windturbines moeten voldoen. Ook stelt de werkgroep een Gedragscode op waarin staat welke zaken er volgens de werkgroep voor omwonenden geregeld moeten worden als er windturbines worden geplaatst. Aan het einde van het onderzoek, neemt de werkgroep geen besluit over de locatie(s) maar brengt een advies uit aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing over de locatie(s). De werkgroep is eenvoudig te benaderen via windenergie@wijchen.nl.

Al uw vragen kunt u op deze manier bij de werkgroep kwijt. De werkgroep vindt het ook heel belangrijk om de inwoners van Wijchen en alle andere belanghebbenden te informeren over hun vorderingen. Dat doet de werkgroep onder andere via een maandelijkse digitale nieuwsbrief en de website [http://www.wijchen.nl/wonen-en-ondernemen/windenergie-in-wijchen-een-nieuwe-frisse-aanpak_41457/] en informatieavonden.

windmolenpark windmolen

Zonnepanelen in Wijchen-West

Een prachtig dakoppervlak op de multifunctionele accommodatie Wijchen-West, 884 huishoudens en volop zonmogelijkheden

De ideale situatie voor een investering in zonnepanelen door wijkbewoners.

Zonnepanelen en omvormers worden steeds beter en betaalbaarder. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie en de investeringen kunnen voor sommige mensen best hoog zijn. En wat als je wilt verhuizen terwijl de panelen nog niet zijn afgeschreven? Samen investeren is dan de uitkomst. Een mogelijkheid zou een Energie Coöperatie kunnen zijn, waarvoor een “verlaagd tarief bij collectieve opwek” geldt voor leden van de coöperatie op de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen.

De gemeente Wijchen is positief en wil graag een startbijdrage geven. De Gelderlander volgt de activiteiten op de voet en Leo Klaassen heeft er een mooi artikel over geschreven. Het is een prachtige actie met een win-win situatie voor investerende wijkbewoners en gebruikers van de multifunctionele accommodatie. De school, wijkvereniging, eerste stap en gemeente kunnen delen in de opbrengsten, krijgen een lesprogramma of thema activiteit over zonne-energie en iedereen kan in het gebouw live de zonne-opbrengst zien.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een beter milieu? Genieten van zonne-energie met panelen op het dak van een optimale locatie? Wilt u ons helpen dit te realiseren? Laat het weten met een berichtje of neemt contact op met Mark Wintjes of Ralf Hanekamp.

 

Maak uw interesse kenbaar:

[contact-form-7 id=”1757″ title=”Zon in Wijchen-West”]

Gemeente Wijchen voert werkzaamheden aan de watergangen uit

Alle watersalamanders, maak je geen zorgen; er is een ter zake kundig ecoloog aanwezig!

“Vanaf maandag 24 november voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de watergangen in de gemeente Wijchen. We werken aan de sloten in het buitengebied, de kasteelgracht in Wijchen, de waterpartij in de Kraaijenberg, de waterpartij bij de Vijverlaan en de waterpartij in park Wijchen Noord. Voor een goede waterhuishouding is het van belang dat de sliblaag die door de jaren heen ontstaan is, wordt verwijderd. De sliblaag is bijvoorbeeld ontstaan door blad dat het water is ingewaaid. We verwijderen het slib met een kraan. Op sommige plekken werken we met boten om het slib uit het water te krijgen. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er enige verkeershinder ontstaat. We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden. We verwachten de werkzaamheden voor het einde van het jaar afgerond te hebben.”

Via Twitter stelt de leefbaarheidsgroep @WijchenWest een vraag aan @GemWijchen en de @GNMF Helpdesk van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (http://www.gnmf.nl) over de gevolgen van slibverwijdering voor kikkers en padden. GNMF is een beetje onderbezet en Thijs Belgers stuurt de vraag door aan Arnold van Rijsewijk, Projectmedewerker RAVON Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (http://www.ravon.nl/). We krijgen geen antwoord van de gemeente Wijchen. Wel van RAVON een keurige mail.

“Beste wijkvereniging,
Via de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie kregen wij uw vraag of het verwijderen van slib gevolgen heeft voor amfibieën. Ja, dus en dat geldt ook voor vissen en andere waterbewonende faunasoorten. In hoeverre de verwijdering funest is voor amfibieën hangt mede af van o.a.: welke soorten komen voor (niet alle soorten zitten altijd in het water), in welke periode van het jaar wordt de schoning uitgevoerd (voortplantingstijd, overwinteringstijd etc.) en welk materiaal wordt er gebruikt (maaibalk, open korf etc.). De periode waarin voor wat betreft amfibieën de kans op slachtoffers het kleins is, is tussen begin september en half oktober. Dan hebben de meeste volwassen en juveniele amfibieën het water verlaten en kunnen eventueel nog vluchten. Gebeurd het later dan is de kans groot dat in het water overwinterende amfibieën aanwezig zijn.
Het een en ander is vastgelegd in o.a. een gedragscode van waterschappen (zie bijlage). Waar een uitvoerder rekening mee moet houden staat in de Brochure Buiten aan het werk (zie bijlage).
Hopelijk heeft u hiermee voldoende antwoord op uw vraag. Met vriendelijke groet, Arnold van Rijsewijk RAVON”

Op basis van dit antwoord en de meegeleverde documenten vragen we de gemeente Wijchen nogmaals om een reactie.

“Beste gemeente Wijchen,
De aankondiging voor de werkzaamheden watergangen vanaf 24 november geven zorgen, aangezien dit ten koste gaat van overwinterende kikkers en padden. RAVON geeft aan dat de periode waarin voor wat betreft amfibieën de kans op slachtoffers het kleinst is, tussen begin september en half oktober is. Er blijkt ook een gedragscode van waterschappen te zijn (zie onderstaande mail en bijlage). Kunt u aangeven in hoeverre de werkzaamheden ten koste gaan van de amfibieën en hoe er rekening mee wordt gehouden?”

Een e-mail aan gemeente@wijchen.nl levert geen reactie op. Wijkcontactadviseur Marion van Waaijenburg stuurt een vervolgmail door naar Rino Vinken, hoofd van de gemeentewerf en beheerder openbare ruimten. Van dhr. Vinken krijgen we een keurige reactie – met CC aan de heren Ben Winnemuller, Berry Geurts en Jan Bakker – die onze zorgen wegneemt.

“Geachte LBG,
Wij begrijpen goed dat u zich zorgen maakt om het welzijn van de kikkers en padden bij het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in de gekozen uitvoeringsperiode.

Als bijlage in uw mail heeft u de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen toegevoegd. Ik kan u meedelen dat deze gedragscode ook is opgenomen in het baggerbestek en daarmee ook van toepassing is verklaard op het werk dat nu door de aannemer wordt uitgevoerd.

De baggerwerkzaamheden zoals die nu worden uitgevoerd zijn te karakteriseren als bestendig beheer en onderhoud. Dit houdt in dat de werkzaamheden een terugkerend karakter hebben en zijn gericht op het handhaven van een bestaande situatie. Baggerwerkzaamheden vinden doorgaans plaats in een cyclus van 8 tot 15 jaar en worden uitgevoerd om een watergang weer aan een in een legger of keur vastgelegd onderhoudsprofiel te laten voldoen.

Worden baggerwerkzaamheden niet met regelmaat uitgevoerd dan verliest een watergang zijn water afvoerend en/of waterbergend vermogen en is wateroverlast het gevolg. Tevens zal een toename aan nutriënten die vrijkomen uit de baggerspecie afbreuk doen aan de biodiversiteit van de watergang waardoor uiteindelijk een ongeschikt biotoop zal ontstaan voor de aanwezige aquatische flora en fauna waaronder amfibieën.

Voor baggerwerkzaamheden die vallen onder bestendig beheer en onderhoud geldt een vrijstelling voor juridisch zwaarder beschermde (amfibie)soorten die vallen onder de Flora- en faunawet mits er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Een ontheffing voor juridisch zwaarder beschermde soorten is dan niet nodig.

De gedragscode schrijft een aantal maatregelen voor bij baggerwerkzaamheden waarbij schade aan beschermde soorten tot een acceptabel minimum worden beperkt.

Arnold van Rijsewijk (RAVON) geeft in zijn e-mail aan dat de mate van schade aan amfibieën samenhangt met de periode van uitvoer. Dit is inderdaad waar de gedragscode op aanstuurt. De gedragscode omschrijft dat er buiten de gevoelige perioden zoals de voortplantingsperiode en de overwinteringsperiode dient te worden gewerkt. Aangezien de baggerwerkzaamheden plaatsvinden tot en met de maand december is nu alleen de winterperiode van belang.

De genoemde periode van september tot en met oktober waarover in de mailwisseling wordt gesproken is een voorkeursperiode die precies valt tussen de voortplantingsperioden en de winterrust. De werkbare periode is echter ruimer te nemen omdat de klimatologische omstandigheden bepalend zijn wanneer een gevoelige periode aanbreekt. De gedragscode richt zich voor de winterrustperiode op de watertemperatuur. Wanneer de watertemperatuur naar het oordeel van een ter zake kundig ecoloog (die op dit werk aanwezig is) te laag is of er in de weersvooruitzichten aanhoudende vorst wordt voorspelt. Worden de werkzaamheden gestaakt.

Zoals Arnold van Rijsewijk in zijn e-mail ook al laat weten verlaten veel amfibieën in de winterperiode hun voortplantingswater en gaan naar hun landbiotoop waar ze overwinteren onder takkenhopen, boomstronken, muizenholletjes en andere vorstvrije plaatsen in de buurt van struweel, bosschages en andere structuren. Slechts een klein percentage, waaronder de watersalamander overwintert in het water. De in het water overwinterende amfibieën zijn in staat te vluchten voor de werkzaamheden zolang de watertemperatuur dit toelaat en de winterrust niet is ingetreden. Bovendien schatten wij de aanwezigheid van de watersalamander als zeer laag in gezien de ligging en het type water (vrij ondiep en veel eenden dus verrijkt) en het gegeven dat de te baggeren waterpartijen zeer visrijk zijn waardoor de kans op amfibieën zeer beperkt is. De eitjes en larven worden namelijk gegeten door vissen en zeker karpers die in genoemde waterpartijen zeer talrijk voorkomen kunnen dat goed.

Tevens is het vermelden waard dat bij de uitvoer en de voorbereidingen van het werk geen struwelen worden gerooid of mogelijke winterrustlocaties worden betreden door personeel of materieel waardoor de overwinteringslocaties van amfibieën niet worden verstoort.

Op basis van de in de gedragscode genoemde uitgangspunten wordt er op de korte termijn geen schade verwacht aan de aanwezige amfibieënpopulatie binnen de te baggeren trajecten. Voor de lange termijn worden er door de afname in nutriënten mogelijkheden gecreëerd voor een hogere biodiversiteit en daarmee een mogelijk geschiktere leefomgeving voor de aanwezige amfibieën. En nogmaals, op het werk is een ter zake kundig ecoloog aanwezig en zodra er een vorstperiode intreedt worden de werkzaamheden gestaakt.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Met vriendelijke groet”

We bedanken dhr. Vinken voor het geruststellende antwoord, zijn zeker voldoende geïnformeerd en benieuwd naar de ter zake kundig ecoloog.

 

Werkzaamheden Blauwe Hof en Aalsburg

Beste wijkbewoner,

Bij deze wordt u geïnformeerd over werkzaamheden aan de entree van de Blauwe Hof 40e straat en het speelveld aan de Aalsburg 19e straat die in april gaan plaatsvinden. Een reactie kan naar lbg@wijchenwest.nl. Wij staan voor een leefbare wijk met betrokken bewoners.

De gemeente gaat de entree van de 40-ste staat verbeteren, zie overzicht 1

Entree BH

Dit wordt gedaan door:

 • Struiken te vervangen door Colour Festival Mix bloembollen http://www.lubbelisse.nl/mengsel_cf.asp
 • De aftakking van het fietspad Stationslaan richting Blauwe Hof te verwijderen. Veel bewoners rijden over de weg, gebruiken dat stuk fietspad niet en daardoor zou renovatie van dit deel niet meer nodig zijn. Tevens past het binnen de richtlijnen vanuit verkeersbeleid om dit soort aftakkingen op te heffen binnen 30 km-zones. Het voetpad blijft bestaan.
 • Een aanvullend haagje te plaatsen bij het hondenpoepveldje.

Met de bomen wordt niets gedaan. Het verwijderen van de beplanting, inzaaien met gras en planten van de haag gebeurt nog dit voorjaar (april). De bloembollen worden dit najaar ingeplant en volgend voorjaar bloeien ze dan.

Speelveld Blauwe Hof 40-ste straat, zie overzicht 1

Daarnaast is op het speelveld de klimtoestel wegens ouderdom vervangen. Kinderen uit de buurt hebben gekozen voor twee nieuwe speeltoestellen. Een schommel combi duo, waarvan 1 zitje een dreumeszitje wordt en een wipwap double bunny.

 

image001 Wipwap

Deze kinderen hebben tevens aangegeven dat ze graag twee doelen hebben. Met in gedachten om overlast voor omwonenden te voorkomen en een interessant speelveld voor kinderen te creëren volgens hun aanwijzingen, hebben we het alternatief aangedragen om het doel te vervangen voor twee kleinere aan de achterzijde gesloten doelen op kortere afstand van elkaar, waardoor er minder hard/ver/hoog geschopt gaat worden. Kleinere kinderen trappen minder ver en hangen niet in grote groepen. Als grotere kinderen willen voetballen, kunnen ze naar de ruimere speelvelden Aalsburg (032Aals) of de Blauwe Hof (044Blau) uitwijken, waar op beide locaties twee grote doelen staan. De doelen worden in de lengterichting geplaatst, over het midden richting de straatkant.

Speelveld BHwVB Minigoals

Speelveld Aalsburg (032Aals, 19-de straat), zie overzicht 2

Tegelijk met het plaatsen van de haag op de 40-ste straat is ook gevraagd om een lage haag te plaatsen bij het speelveld Aalsburg (032Aals). Dit als geleiding van de honden, zodat deze niet direct het speelveld op rennen en daar poepen, maar vanuit het wandelpad worden geleid naar het poepveldje. De haag houdt tevens ballen tegen die de weg op kunnen rollen en auto’s die van de Aalsburg het veld overrijden naar de Blauwe Hof (Ja, dat komt echt voor, net zoals auto’s die veel te hard door de wijk rijden…).

Het plaatsen van de haag bij het speelveld Aalsburg (032Aals) kan juist met ondersteuning van de wijkbewoners. Mail lbg@wijchenwest.nl voor aanmelden voor het paaltjes slaan en draadspannen.

Zie voor het overzicht Schets Blauwe Hof en Schets Aalsburg.

Wanneer bovenstaande punten zijn opgeleverd, is een feestelijke opening op zijn plaats. Tot ziens!

Verwijderen speelvoorziening en opheffen speelplaats

Wijchen centrum zijn de wijken Aalsburg, Blauwe Hof, Centrum, Huurlingsedam, Industriegebied Oost, Uilenboom en Valendries. Wijkbeheer zorgt voor het onderhoud van plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, bermen en speelvoorzieningen. En nu wordt het speeltoestellenareaal afgestemd op de gewijzigde kinderaantallen en leeftijden. De tekorten op het beheerbudget hebben als gevolg een verandering van het beheer van de speeltoestellen vanaf 2015. In het voorjaar van 2012 worden in één actie de secundaire speeltoestellen verwijderd en enkele speelplekken opgeheven.

Medio 2012 heeft de gemeenteraad de evaluatie van het speelbeleidsplan 2007 vastgesteld. Vanaf 29 november start de aannemer met de uitvoering van werkzaamheden bij speelvoorzieningen. Voor Wijchen West betekent dat het verwijderen van de speeltoestellen van speelplek Blauwe Hof 71e straat. Daarmee wordt tegelijk deze speelplek opgeheven. De dichtstbijzijnde speelvoorziening is dan in de 68-ste straat.

Toelichting uitvoering evaluatie speelbeleidsplan
In 2011 is een informatieavond gehouden voor alle leefbaarheidsgroepen waarin het evaluatierapport van het speelbeleidsplan besproken is. In dit rapport is naar voren gekomen dat er 10 secundaire speelplekken zijn die opgeheven werden. U heeft destijds hiervan voor uw wijken een overzicht meegekregen. Zoals destijds verteld is in 2007 het speelbeleidsplan vastgesteld waarbij gekeken is naar het aantal kinderen van verschillende leeftijden in Wijchen. In 2011 opnieuw gekeken naar de verdeling van kinderen van deze leeftijden in Wijchen. Daar is uitgekomen dat bij een aantal speelplekken geen tot weinig kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar wonen. Deze speelplekken zijn secundair geworden. De Raad heeft op 28 juni 2012 besloten om deze speelplekken en dus speeltoestellen in één actie te verwijderen. In totaal ging het in het plan om 72 speeltoestellen. Bij eerdere onderhoudsronden van de speelvoorzieningen zijn 39 secundaire speeltoestellen al verwijderd en niet meer vervangen.

Alle secundaire speeltoestellen/speelplekken zijn in beeld gebracht. In totaal zijn er 33 speeltoestellen die worden verwijderd. Hiervan gaat de gemeente er 16 herplaatsen, 12 opruimen en 5 kunnen hergebruikt worden door derden (verenigingen, clubs) na een kleine opknapbeurt.

 Aalsburg en Blauwe Hof

 • Voor informatie over het beleid van een speelplek kunt u terecht bij de beleidsadviseur spelen, Pascal Jansen, telefoonnummer (024) 649 22 89.
 • Voor informatie over het beheer van een speelplek kunt u bij mij terecht via telefoonnummer (024) 649 24 15 of dit e-mailadres.
 • Wanneer u ziet dat er iets aan een speeltoestel kapot is of ontbreekt, kunt u dat melden via het meldingsformulier. Daar kunt u tevens uw vragen of opmerkingen doorgeven over speellocaties en speeltoestellen.

Speelbeheerplan 2007 – Speelbeleid in Wijchen – Evaluatie speelbeheerplan beslisnota 2012 – Bijlage evaluatie speelbeheerplan met plattegrond

Vanaf 2013 nieuw afvalinzamelsysteem – “de vervuiler betaalt”

De gemeente Wijchen stapt volgend jaar over op een nieuw afvalinzamelsysteem. Dit systeem hanteert het principe “de vervuiler betaalt”. Inwoners die hun afval goed scheiden, betalen niet langer voor mensen die hun afval minder goed scheiden. Inwoners met meerdere gezinsleden betalen meer dan wat ze nu gewend zijn. Vanaf 1 januari 2013 verandert het volgende:

 • u betaalt een vast (126 euro) én een variabel tarief (26 x 5,50 euro per keer = 143 euro), totaal 269 euro per jaar;
 • u betaalt per keer dat uw container wordt geleegd. Het variabel tarief is afhankelijk van de grootte van uw container en het aantal malen dat deze wordt geleegd; u betaalt altijd voor een volledige lediging. Dus ook als u een container laat legen die maar voor de helft vol is. Het is dus verstandig om alleen volle containers aan de straat te zetten.

Dit heeft tot gevolg dat bij gelijkblijvend gedrag (u bent namelijk al de beste afvalscheider en heeft tweewekelijks de grijze container helemaal vol) u 20% duurder uit bent. Eén besparingstip: Stamp de container flink aan.

Gratis omwisselen containers
Wilt u graag een groter formaat container of juist een kleinere? Dan krijgt u voor de zomer éénmalig de kans om uw container voor restafval en/of gft-afval in het najaar gratis om te ruilen. Op elk ander tijdstip kost het wisselen van de container € 25,-.

Afvalinzamelsysteem Wijchen West

Rondwandeling Wijchens Meer

Uit de Gemeentepagina’s: Op 3 maart kunt u uw wensen kenbaar maken over mogelijke nieuwe bomen.

Wijchen, 22-02-2012 – In het najaar van 2011 is de gemeente Wijchen gestart met de renovatiewerkzaamheden en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het Wijchens Meer. Het inzaaien van de oevers en het aanbrengen van de beplanting gebeurt komend voorjaar. De uitvoeringswerkzaamheden zijn daarmee afgerond.

Tijdens de inloopavond op 10 november 2011, hebben wij met de buurtbewoners afgesproken om gezamenlijk, tijdens een rondwandeling, te bekijken waar we eventueel nieuwe bomen kunnen planten. Deze rondwandeling hebben wij gepland op zaterdag 3 maart aanstaande. Omdat de inrichting van de oevers aan de noordzijde (Blauwe Hof en Aalsburg) wezenlijk anders is dan de inrichting van de oevers aan de zuidzijde (Zevendreef, Zesakkers, De Grippen en De Weertjes), willen we beide oevers in twee aparte rondwandelingen bekijken.

De rondwandelingen vertrekken op zaterdag 3 maart 2012 vanaf de volgende plekken:

 • Voor de oevers aan de zuidzijde van 10.00 tot 11.00 uur, vertrekpunt Zuiderdreef nabij wijk De Weertjes;
 • Voor de oevers aan de noordzijde van 11.00 tot 12.00 uur, vertrekpunt Westerdreef nabij De Blauwe Hof.

Tijdens de rondwandeling kunt u uw wensen kenbaar maken over mogelijke nieuwe bomen. U heeft daarbij de keus uit een beperkt aantal boomsoorten en we bepalen samen met u de locaties van de bomen.

Op basis van de met u gemaakte afspraken, maken wij een definitieve inrichtingstekening en geven de aannemer opdracht de werkzaamheden vóór 20 april 2012 uit te voeren. Graag nodig ik u uit om aan één van deze rondwandelingen deel te nemen. U kunt zich voor één van de rondwandelingen opgeven door een e-mail te sturen naar l.vd.wielen@wijchen.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Louis van der Wielen op telefoonnummer (024) 649 23 75.

Uit de Raadsvergadering op 6 oktober 2011:

De heer Wintjes informeert of in het artikel in de Gelderlander over de opknap van het Meer de juiste gegevens zijn weergegeven.

Wethouder Engels antwoordt dat er inderdaad een fout in staat. Hij was in de veronderstelling dat de kosten € 300.000 zouden bedragen, maar het juiste bedrag is € 200.000. De werkzaamheden komen voort uit het groenstructuurplan. De gemeente is verantwoordelijk voor de goede staat van de randen en beschoeiing van het meer. Er was sprake van afkalving van het zand. Indien geen maatregelen waren genomen, zou op termijn baggeren noodzakelijk zijn geweest en waren de kos-ten veel hoger uitgevallen.

Er is een reserve beschikbaar van € 120.000 om de rand van het meer opnieuw te beschoeien. Dit blijkt € 88.000 te weinig te zijn. Het tekort wordt betaald uit het beleidsproduct 560 (bomen), een verschuiving binnen hetzelfde beleidsprogramma.

Platformvergadering accommodatiebesturen

Op woensdagavond 30 november 2011 is de platformvergadering in MFA Wijchen West.

De gemeente Wijchen telt zes dorpshuizen, vijf wijkcentra en een activiteitencentrum in Woezik. Tweemaal per jaar wordt door Meer Welzijn een besturenoverleg georganiseerd voor alle accommodatiebesturen. Elk overleg heeft een actueel thema dat wordt bepaald in overleg met de besturen. Het komende overleg is in november en staat in het teken van ‘Social Media’.

Het doel is de accommodatiebesturen bekend te maken met de mogelijkheden van digitale nieuwsbrieven, websites, Twitter, LinkedIn en Facebook. Mogelijkheden gericht op het bereiken en betrekken van de dorps- en wijkbewoners. MEER Welzijn heeft ook een ontwikkelfonds, bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de gemeenschapsaccommodaties. Social
Media kán er één van zijn als de accommodatiebesturen daarvoor kiezen. Dit thema kent twee bijeenkomsten:

November – Informatieve presentatie over Social Media om accommodatiebesturen enthousiast te krijgen (incl. het opzetten van een twitter account, effectiviteit van gevonden worden op google, …)

December – Verdiepingsworkshop (incl. bijv. de website te beheren, optimaliseren en integreren, een facebook account aan te maken, digitale nieuwsbrief op te zetten, …)

Er is Wifi en internet beschikbaar voor de presentatie. De presentatie wordt voorbereid / verzorgd door:

Vanaf 19:30 uur inlopen. De vergadering start om 20:00 en zal duren tot 22:30 uur. Agenda 30 november 2011 en notulen 7 juni 2011.

Voor vragen kan je contact opnemen met Hans Bussink 024 641 84 59 of h.bussink@Meerwelzijnwijchen.nl

 

Meer-oevers renovatie – inloopavond

Op donderdag 10 november 2011 van 18.30 uur – 20.30 u organiseert de gemeente Wijchen een inloopavond in de aula van onze Multi-Functionele accommodatie Wijchen-West. Hier zullen 3 medewerkers van de gemeente Wijchen aanwezig zijn voor vragen en uitleg. Ook zullen er tekeningen beschikbaar zijn.

Er is een start gemaakt met de renovatie van de oeverbeschoeiing. Aan de Zuid-kant is het werk grotendeels gedaan. Door het mooie weer zal er in november 2011 gestart worden met het werk aan de Noord-kant. De nieuwe oevers worden natuurvriendelijk ingericht waardoor er meer variatie aan nieuwe natuur ontstaat. Ook worden de Meer-oevers veiliger voor wandelaars en andere recreanten.

Zie ook de gemeente website met de tekeningen wijchen-meer-oevers_overzicht-1 en wijchen-meer-oevers_overzicht-2.

Patricia van Wolferen is Groenbeheerder bij de Gemeente Wijchen en Projectleider Renovatieplan oeverbeschoeiing Wijchens Meer.
Louis van der Wielen is projectcoordinator Openbare Werken en voor vragen te bereiken via 024 – 64 92 375 of l.vd.wielen@wijchen.nl.
Marsha de Kraker is cultuurtechnisch werkvoorbereider bij de gemeente Wijchen.

Wethouder Rob Engels heeft de uitvoering renovatie oeverbeschoeiing Wijchens Meer 2011 in zijn portefeuille. Door budgetoverschreiding is besloten het projectbudget met € 89.000,- uit de reservering groenrenovaties aan te vullen.