Bedrijventerrein Loonse Waard – Overlast?

Overlast in Wijchen-West?

Wijchen-West ligt ingesloten in het Noorden door de hoofdspoorweg Nijmegen-‘s Hertogenbosch, met 600 meter verder de A326, in het Zuiden-Westen door de Westerdreef, op 600 meter de Drutenseweg (N845), 1 kilometer verder de Loonse Waard en in het Westen op 2 kilometer afstand de A50. In het Oosten het Wijchens Centrum en in het Zuiden het Wijchens Meer.

De trein is na de geluidsschermen nog nauwelijks hoorbaar. Ja, ’s nachts, wanneer de goederentreinen voorbij denderen en je er vlak naast woont. Bij Oostenwind is het rustig, tenzij Emporium, Kasteelfeesten of andere festivals aan de gang zijn. De Westerdreef wordt goed gehoord, zeker wanneer het weer is om in de tuin te zitten. Dan is een normaal gesprek even niet mogelijk. Bij Noordwestenwind horen we het verkeer op knooppunt Bankhoef. Het gehele jaar door neemt vooral bij de meest voorkomende Zuidwestenwind de geluidsdruk toe vanuit de Loonse Waard.

Kunnen we dan spreken van geluidsoverlast? Nee, maar wel van een constante geluidsdruk. Zeker ’s nachts is dit goed te horen. Daarnaast is van Fermacell soms een stankoverlast te ruiken (natte papierlucht).

In de gemeente Wijchen ligt één -conform de Wet geluidhinder- uitwaarts gezoneerd industrieterrein, Loonse Waard, omdat zich hier de grote lawaaimakers bevinden. Dit houdt in dat op enige afstand een grens (geluidszone) is getrokken waar voorbij de geluidbelasting niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) overdag (07.00 – 19.00 uur), 45 dB in de avond (19.00 – 23.00 uur) en 40 dB in de nacht (23.00 – 07.00 uur).

De gemeente heeft de geluidszone aan de achterkant van het terrein uitgebreid zodat het geluid dat de bedrijven nu al produceren weer binnen de geluidsnormen vallen op de theoretische waarden van meetpunten op die grensgebieden. Het geluid dat we nu horen kan zeker met de Zuidwestenwind boven de geluidsnormen komen, maar het gaat over gemiddelden. Overdag én ‘s nachts mogen er gerust pieken van 20dB boven de vastgestelde norm zijn (20dB boven 50-45-40), zolang het gemiddelde van een periode er maar onder blijft. Dit is waar we last van kunnen hebben.

Willen we de geluidsdruk zeker ’s nachts beperken, dan zullen we in gesprek moeten met de bedrijven en Belangenvereniging van de Loonse Waard (bv-loonsewaard.nl). We moeten elkaar bewustmaken van geluidsoverlast van de piepjes in de sjovels, het verschuiven van containers, het storten van ijzer of andere materialen, het brommen van een lopende band of het bonken van de puinbreker. Daarnaast moeten we in gesprek blijven over de ervaren stank van nat papier, met de concrete vraag uit de wijk “Is er een gezondheidsrisico in de omgeving van de Loonse Waard, in het bijzonder hebben de vluchtige stoffen die worden uitgestoten door Fermacell en die hinderlijk als stank worden ervaren, schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen”.

Bewoners kunnen stank en/of geluidsoverlast altijd melden via https://www.mijn-melding.nl/wijchen/melding.php of vooral via de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) odregionijmegen.nl/klachten die de meldingen over geluid en stank van bedrijven registreert en toezicht moet houden op overschrijdingen.

Wilt u hierover meepraten? Mail naar leefbaarheid @wijchenwest.nl.